Skip to main content

PRODUCTION3 – POZIV ZA UMETNIKE

USLOVI ZA PRIJAVU
Rok za prijavu: 31 januar 2024, do 19:00 časova

PRODUCTION3
Razvoj publike je popularna reč već nekoliko godina, privlačeći veliki broj novih metoda i studija, promovišući i šireći dobre prakse u kulturnim i kreativnim sektorima (CCS) u poboljšanju komunikacije sa publikom. Međutim, nedavna višestruka kriza (pandemije, rat, inflacija, klimatska i ekološka kriza i uspon totalitarne politike) ostavila je neizbrisiv trag u kulturnim i kreativnim sektorima, sa efektima koji će odjeknuti u godinama koje dolaze. Pred nama je razvoj novog pristupa u odnosu sa publikom.

Projekat PRODUCTION³ (P³) predlaže da se odgovori na promene u ponašanju i očekivanjima publike reinterpretacijom međuodnosa između aktera kreativnog lanca vrednosti, kako bi se pokrenule inovacije u oblasti razvoja publike.

Naziv projekta potiče od tri ciljne grupe projekta – kreatora umetničke produkcije, organizatora i publike – otuda i P³.

P³ je projekat saradnje malog obima koji sufinansira program Kreativna Evropa Evropske unije, koji će se sprovoditi u periodu od oktobra 2023. do decembra 2025. godine, a sprovodiće ga četiri partnera: Dolina umetnosti ( Valley of Arts) (Mađarska) – lider; Artemrede (Portugal); ArtLink (Srbija) i Istraživački institut HETFA (Mađarska).
* više o organizacijama u prilogu na kraju teksta.

PRODUCTION3 – cilj:
1) Bolje razumevanje novih zahteva i ponašanja publike;
2) Pokrenuti inovacije u modelima saradnje između aktera kreativnog lanca vrednosti;
3) Pokrenuti nove načine, metoda i modele razvoja publike;
4) Povećati kapacitet u kulturnim i kreativnim sektorima da oslobode i šire svoj inovativni potencijal.

Ciljevi Projekta se postižu eksperimentisanjem sa produkcijama usmerenim na publiku u različitim kontekstima i unapređenjem prenosa znanja između zemalja u oblasti angažovanja publike. Projektne aktivnosti su podržane istraživanjem i evaluacijom, dajući dugoročne rezultate koji se mogu iskoristiti za širi kulturni i kreativni sektor.

Koga/šta tražimo
Mi želimo da koproduciramo jedno novo umetničko delo usredsređeno na publiku, umetnike/kolektive/kompanije koji su voljni da promišljaju, razmenjuju, istražuju i isprobavaju inovativne modele saradnje između aktera kreativnog lanca vrednosti, fokusirajući se na razvoj publike, kroz kreativni model zajedničkog kreiranjae uz podršku mentora i uključujući povratne informacije publike
*pogledajte Tabelu „Vremenska linija – Produkcija“ u nastavku za detalje.

Prijavom na ovaj poziv podnosioci prijava podnose umetnički predlog za projekat koji će se razvijati u Srbiji, predstavljen kao rad u nastajanju sa ciljem prikupljanja doprinosa publike u svojoj zemlji i obilaska finalne produkcije/izvođenja u Portugalu.
Kandidati se, osim toga, obavezuju da će učestvovati u Laboratoriji za zajedničko kreiranje i da će sarađivati u istraživačkom pravcu P3, uključujući fokus grupu koju će organizovati lokalni koproducent/partner u organizaciji nakon prvog perioda produkcije
*[pogledajte „Tabelu – Vremenski okvir“ ispod] i pružanje informacija o kreativnom procesu tamo gde je to potrebno.

Umetnički domen: savremena scenska umetnost (muzika, pozorište, ples i hibridni jezici). Podstiče se uključivanje muzičkih elemenata/muzičara (klasična/džez/world music ili savremeni zvučni izrazi).

Finalna produkcija: projekat će biti u obliku performansa, dužine između 1 i 48 sati (podstiču se originalni formati), osmišljenog za scenski prostor, nekonvencionalno okruženje ili otvoreni prostor (važe tehnička ograničenja i treba ih potvrditi zajedno sa organizatorom partnerom u celom stvaralačkom procesu).

Profil: profesionalni pojedinačni umetnici ili umetničke grupe ili ansambli po mogućnosti do 3 osobe kao koautori.
Prioritet imaju umetnici u razvoju (18+ godina) sa najmanje tri godine umetničke aktivnosti. Nije potrebno prethodno međunarodno iskustvo.

Međutim, podnosioc zahteva treba da budu pravno lice (ili da pribegnu eksternom partneru/organizaciji za ugovorne svrhe i svrhe fakturisanja) i da poseduju potrebno stručno iskustvo u produkciji i organizaciji za uspešnu realizaciju projekta međunarodne saradnje.

Sve nacionalnosti su dobrodošle, pod uslovom da je pravno lice koje aplicira iz zemlje promotera javnog poziva.

Srpski umetnici koji žive u inostranstvu takođe imaju pravo da se prijave, ali ih treba obavestiti da troškovi smeštaja u njihovoj izvornoj zemlji, tokom boravka i prezentacije rada, nisu pokriveni, kao ni putni troškovi koji prevazilaze troškove predviđene projektom.

 

Kako se prijaviti/Šta je potrebno
Očekujemo da dobijemo:

1. Koncept/nacrt projekta
Najmanje 2 stranice, ne manje od 5.000 karaktera; maksimalno 6 stranica, ne više od 12.500 karaktera, isključujući slike. Predlozi projekata ispod ili iznad ovih ograničenja neće se razmatrati.
Obavezno formatiranje: font – Montserrat (otvoreni kod), veličina – 12, razmak između redova – 1,5 reda; margine – 2,5 cm. Maksimalna veličina datoteke: 10 MB (ako je potrebno, koristite alatku za kompresovanje na mreži).
Koncept/nacrt projekta treba da sadrži sledeće elemente:
a. Prezentacija/biografija/izjava umetnika, uključujući kratak opis vaših glavnih motiva prilikom kreiranja (maksimalno: oko 1 stranica / ne duže od 2.500 karaktera);
b. Privremeni naziv projekta;
c. Apstrakt (koji će se koristiti u promotivne svrhe, ako je izabran);
d. Koncept/namera i motivacija, fokusirajući se na to kako nameravate da se pozabavite angažovanjem/razvojom publike;
e. Preliminarni pojam o drugim članovima kreativnog tima i izvođačima (ako se može primeniti) koji treba uključiti i njihove kratke biografske podatke i linkove ka veb lokacijama/društvenim medijima (ako postoje);
f. Pregled očekivanih prekretnica i vremenskog okvira istraživačkog i kreativnog procesa (uzimajući u obzir opšti vremenski okvir projekta PRODUCTION3, kako je navedeno u nastavku);
g. Predviđeno okruženje (npr. bina, na otvorenom ili nekonvencionalno mesto) i privremene opšte tehničke potrebe.

Slobodno uključite i vizuelnu inspiraciju/izvore (slike/fotografije) koji mogu da prenesu osećaj estetskog univerzuma predloga.

2. Portfolio koji sadrži do 3 prethodna rada
Indikativna maksimalna dimenzija: 6 strana. Maksimalna veličina datoteke: 10 MB (ako je potrebno, koristite alatku za kompresovanje na mreži).

Uverite se da se minimalni elementi prezentacije svakog rada nalaze u vašem portfoliju, a to su: sinopsis/kratka prezentacija, rezultati, nagrade, priznanja, slike (1 do 3) i veze do video zapisa u punoj dužini kada postoje (davanje lozinki ako je potrebno) i/ili trejleri/promo video snimci .

Dokumenti za prijavu mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku (poželjnoje). Imajte na umu da će, ukoliko uđete u uži izbor, vaši dokumenti u svakom slučaju biti prevedeni na engleski za pregled međunarodnog žirija, koristeći alatku za automatsko prevođenje (DeepL). Kandidati bi takođe trebalo da imaju na umu da će kreativni/produkcijski proces – naime, mentorske sesije i prezentacije „rad u toku“ – i transnacionalna mobilnost podrazumevati dijalog sa međunarodnim partnerima na engleskom jeziku.

Prihvata se samo jedna prijava/predlog projekta po umetniku/grupi/kompaniji. Ako isti podnosilac podnese više podnesaka, smatraće se samo prva primljena.
Prijave treba da se podnose putem google obrasca (potrebna je google prijava), koji će biti dostupan od 5. januara 2024. (pratite ArtLink-ove onlajn platforme za vesti).

Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima poziva putem e-pošte, u okviru utvrđenih datuma (pogledajte Tabelu „Vremenski okvir“ u nastavku). Osim ako je drugačije dogovoreno između strana, podnosilac prijave će se smatrati glavnom kontakt osobom za potrebe komunikacije i razvoja Projekta, putem sredstava navedenih u Google obrascu za podnošenje (e-mail i broj telefona).

Timeline

Aplikacija
● Rok za podnošenje prijava: 5. do 31. januara 2024. (rok: 19:00)
Napomena: prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje neće se razmatrati.
● Konačno razmatranje užeg izbora: razmatrane podnosioce prijava može kontaktirati žiri radi intervjua između 9. i 14. februara 2024.
● Objava rezultata: 16. februar 2024.

Produkcija
● Prvi istraživački i kreativni period, u pratnji mentora (u proseku 1 mentorska sesija/mesečno): 19. februar do 9. juna 2024.
Za produkciju će biti dodeljena tri mentora, koji će se sastojati od elementa iz svake koproducentske organizacije (ArtLink + Artemrede) + jednog srpskog spoljnog stručnjaka koji će biti definisan. Proces istraživanja je takođe podržan preliminarnom anketom publike i stručnjaka HETFA-e. Umetnici su slobodni da upravljaju svojim vremenom istraživanja i stvaranja po potrebi i ohrabreni su da traže dodatne partnere za gostovanje produkcije.

● Co-Creation Lab u Budimpešti: 1. do 4. juna 2024.
Co-Creation Lab tematizuje i dovodi u pitanje postojeće modele saradnje između koproducenta/organizatora/domaćina i umetnika, podstičući međusobnu razmenu, sa ciljem da se osmisle inovativni načini međusobne veze. Učešće do 3 osobe je obavezno (troškovi koje pokrivaju organizatori).

● Internacionalna mentorska sesija razmene koja okuplja umetničke koprodukcije iz tri partnerske zemlje i njihove pripadajuće mentore #1 u Budimpešti: 1. do 4. juna 2024. (koja se nalazi zajedno sa Co-Creation Lab)

● Prezentacija radova tokom procesa (work in progress) na ArtLink Festivalu, Beograd: 9. jun – 9. septembar 2024. (tačan datum biće utvrđen)
Prezentaciju koja je u toku prati sesija povratnih informacija i refleksivna diskusija sa publikom, koju vodi ekspert koji treba da bude dodeljen i koji sledi poseban protokol/metodologiju koju je predložio istraživački partner Projekta, HETFA.

● Fokus grupa za postproces u Beogradu: septembar/oktobar 2024. (tačan datum ne postoji)

● Drugi kreativni period, u pratnji mentora (u proseku 1 mentorska sesija/mesečno): septembar 2024. do oktobra 2025.
HETFA će sumirati i proceniti saznanja iz prezentacije rada u toku i susreta sa publikom, a zatim ih asimilovati u Drugi period kreiranja, u skladu sa finalnom produkcijom/performansom. Mentorski program se nastavlja. Umetnici su slobodni da upravljaju vremenom svog stvaranja po potrebi i ohrabreni su da traže dodatne partnere za gostovanje.

● Internacionalna sesija mentorske razmene koja se pridružuje koproduciranim umetnicima iz tri partnerske zemlje i njihovim pripadajućim mentorima #2 na mreži: mart 2025.

● Konačna produkcija na internacionalnoj turneji u Alcobaca & Oeiras, Portugal: oktobar 2025. (x2 prezentacije, tačan datum će biti određen, verovatno druga polovina)
Internacionalna turneja predstave odvija se istovremeno sa Artemredeovim godišnjim festivalom, u okviru showcase partnerovih koprodukcija na nekoliko teritorija.

Uslovi koprodukcije
Koproducirani umetnici/ansambli /kompanije dobijaju:
1. Finansijska podrška – naknada za koprodukciju (vidi dole);
2. Umetnička pratnja kroz mentorski program;
3. Učešće u Co-Creation Lab pridruživanju partnerima Projekta, koprodukcijskim umetnicima iz Mađarske i Portugala i mentorima iz sve tri uključene zemlje (putovanje iz Srbije, troškovi smeštaja i dnevnice za do 3 osobe);
4. Jedna prilika za nacionalnu turneju i testiranje sa publikom na nacionalnom festivalu – ArtLink;
5. Jedna mogućnost internacionalne turneje na partnerskom festivalu – Artemrede, Portugal (putovanje iz Srbije, troškovi smeštaja i dnevnice za do 6 osoba).
Koproducenti će ponuditi odgovarajuće mesto za prezentaciju (pod uslovom da su specifikacije izvođenja prethodno razmotrene i dogovorene), kao i sve ljudske i tehničke resurse potrebne za prezentaciju i promociju produkcije.

Naknada za koprodukciju
13.600 € bruto (uključujući poreze ili PDV, ako se naplaćuju).
Navedeni iznos se odnosi na ukupan raspoloživi budžet, uključujući sve troškove kreativne produkcije i logistike koje treba preduzeti tokom istraživačkih i kreativnih procesa, prezentacija (osim za internacionalnu turneju u Portugalu, prema tački 5. gore) i druge troškove koji mogu biti potrebni za ispravan prijem predstave (npr. prevod i prenaslov pozorišnih tekstova, ako je potrebno). Plaćanje autorskih prava od strane koproducenta nije predviđeno niti je prihvatljivo.

Nakon obaveštenja o izboru i po započinjanju proizvodnog procesa, od umetnika/ansambla/kompanija se očekuje da sastave i podnesu budžet za produkciju u skladu sa ponuđenom koprodukcijskom naknadom. Budžet za proizvodnju treba da se sastavi po kategorijama troškova, uključujući, na primer (između ostalog koji se mogu primeniti):
● Naknade tima: umetničko rukovođenje, kreativni tim, tehnički tim;
● Troškovi proizvodnje: izrada scenografije, kostimi, nabavka/iznajmljivanje opreme, zakup prostora;
● Troškovi logistike;
● Administrativni troškovi;
● Troškovi komunikacije: promotivna fotografija, celovečernji video, društveni mediji, itd.;
● Ostali prihodi (ako postoje): druge strane finansiranja, pretprodaja, sopstvena sredstva.

Plaćanje rate
Naknada za koprodukciju biće dostupna u četiri rate:
1. Predfinansiranje (nakon potpisivanja ugovora, oko marta 2024.): 50%
2. Srednjoročni (nakon prezentacije u toku @ ArtLink, oko septembra 2024.): 20%
3. Konačna implementacija (nakon internacionalne mentorske sesije #2, oko marta 2025.): 20%
4. Stanje (nakon transnacionalne turneje @ Artemrede, oko novembra 2025.): 10%

Umetnici su slobodni da dopune svoje budžete dodatnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim izvorima finansiranja, pod uslovom da se o tome prethodno razgovara sa koproducentima kako bi se izbegao sukob interesa (npr. projekat ne može da se koproducira drugim projektima EU, a PRODUCTION3, kao njegov pokretač, trebalo bi, u svakom slučaju, da ostane glavni koproducent).

Kriterijum za procenu
Podobnost

Aplikacije koje nisu u skladu sa dole navedenim zahtevima biće isključene:

1. punoletni kandidat/vođa projekta i članovi tima;
2. Vodeći kandidat(i) koji su državljani Srbije ili koji borave/rade iz Srbije;
3. Stručno usavršavanje i/ili iskustvo u oblasti izvođačkih umetnosti, sa najmanje tri godine relevantne umetničke delatnosti;
4. Korespondencija predloga sa predviđenim umetničkim domenima;
5. Potrebna dokumenta (lični podaci, predlog projekta/koncept i portfolio) u potpunosti popunjena i uredno dostavljena putem dostavljenog google obrasca u predviđenom roku.

Kvalitet i prikladnost umetničkog predloga
Stanje: 60%
1) Inovacioni potencijal / eksperimentalni pristup angažovanju publike;
2) Dostupnost publike (u kojoj meri predlog pokazuje da može da privuče učešće publike);
3) Relevantnost/relevantnost predloga u kontekstu u kojem će se razvijati;
4) Stepen razumevanja projektnog partnerstva i njegovih specifičnih konteksta;
5) Izvodljivost u okviru Projekta (u pogledu uslova i vremenskog okvira partnera domaćina);
6) Održivost predloga s obzirom na raspoloživi budžet (i druge predviđene izvore finansiranja, ako je primenjivo);
7) Zasluga/adekvatnost profila umetničkog tima;
8) Razmatranje ljudske održivosti, negovanje umetničkog i tehničkog tima, kao i dobrobit spoljnih saradnika/učesnika i fer uslove rada (uključujući pravedne/uravnotežene uslove plaćanja) i prakse;
9) Razmatranje međusektorskih prioriteta Evropske unije (životna sredina i ekološka tranzicija, rodna ravnoteža, inkluzija, raznolikost i reprezentativnost) [preferencijalni, poželjni kriterijumi]. Na primer. promovisanje cirkularne ekonomije u dizajnu scenografija i kostima; usporavanje istraživačkih i kreativnih procesa; negovanje horizontalnih i rodno ravnopravnih mehanizama donošenja odluka; usvajanje inkluzivnog jezika itd.

Opus
Stanje: 30%
1) Savremenost estetskih jezika, umetnički kvalitet i doslednost i inovativnost kreativnih i prezentacionih formata;
2) Internacionalna mobilnost kao dodatna vrednost razvoju umetničke karijere;
3) Relevantnost dela u lokalnom i nacionalnom kontekstu savremene scenske umetnosti;
4) Estetska rezonanca sa kontekstom međunarodnog koproducenta;
5) Umetnik u nastajanju / izražavanje novih praksi (u svetlu sopstvene putanje);
6) Sposobnost izvođenja projekta međunarodne saradnje.

Angažovanje
Stanje: 10%
1) jasnoća i elokventnost pisanog sadržaja u dostavljenim materijalima;
2) nivo razrade ideje/koncepta i prezentacije dostavljenog vizuelnog materijala;
3) Ukupna utisak o posvećenosti aplikaciji/motivaciji.

U fazi intervjua, lični profil umetnika koji uđe u uži izbor će se dalje ocenjivati, u vezi sa ljudskim mekim veštinama i uočenom sklonošću za angažovanjem u smislenim međuljudskim odnosima umetničkim sredstvima, kao i spremnošću da se učestvuje u otvorenom procesu istraživanja, refleksije i učenja kroz međusobnu interakciju u cilju ponovnog procenjivanja i zajedničkog osmišljavanja novih modela međuodnosa između organizatora/koproducenta, umetnika i publike.

Žiri
Kandidati će biti izabrani prema sopstvenom nahođenju partnerskih organizacija PRODUCTION3 i pozvanih eksternih stručnjaka. Odluka žirija o izboru je suverena i konačna. Bilo kakvo pribegavanje sudu je isključeno. Sastav žirija je sledeći:

Koproducenti
* Jovanka Višekruna Janković (umetnički direktor, ArtLink, Srbija)
* Marta Martins (izvršni direktor, Artemrede, Portugal) i Clara Antunes (menadžer projekta, Artemrede, Portugal)
* Kristina Amaro (Odsek za kulturu i umetnost, Odeljenje za umetnost, kulturu, turizam i istorijsko nasleđe, opština Oeiras, Portugal)
* Žoao Santos (programer i koordinator Cine Teatro Joao d’Oliva Monteiro, Opština Alkobasa, Portugal)
Eksterni stručnjaci
* Hidde van Schie (menadžer projekta, odeljenje za obrazovanje BOZAR, Belgija)
* Fatima Alcada (programer, kulturni menadžer i stručnjak za evaluaciju, Portugal)

● Odricanje od odgovornostiAko izabrani umetnici/ansambl /kompanije odustanu od koprodukcije, partneri koji su uključeni treba da budu obavešteni u roku od dve nedelje od konačnog obaveštenja o izboru, kako bi se sazvao sledeći kvalifikovani drugoplasirani.

● Odabrani umetnici/ansambl/kompanije se obavezuju da će učestvovati i sprovesti sve faze rada navedene u Tabeli „Vremenska linija“. Ako kandidat potvrdi da nije u mogućnosti da prisustvuje jednoj ili više ovih događaja nakon što je obavešten o svom izboru, iz bilo kog razloga za koji je odgovoran, PRODUCTION3 zadržava pravo da povuče njihov poziv i da se umesto toga odredi drugoplasirani.
● Ukoliko se umetnici/ansambl/kompanije povuku iz procesa nakon potpisivanja ugovora sa nacionalnim koproducentom, moraće da vrate do sada primljene sume i nadoknade koproducentima nastalu štetu.

Promocija i autorska prava
PRODUCTION3 će razmotriti dostavljene materijale za prijavu pod uslovom da se podnosilac prijave neopozivo saglasi da:
● Njihovo ime/imena i sažetak projekta mogu biti objavljeni na svakom od partnera na mreži i platformi društvenih medija (veb stranica, Facebook, Instagram, Ioutube, itd.);
● Oni poseduju isključiva autorska prava i/ili su obezbedili saglasnost bilo kog drugog vlasnika autorskih prava na bilo koji dati tekst, izvod ili sliku portfolija, u skladu sa svim važećim nacionalnim i međunarodnim propisima. Oni garantuju da prava trećih lica neće biti povređena u (ponovnom) objavljivanju bilo kog dostavljenog teksta ili materijala portfolija. Oni bezuslovno i neopozivo izjavljuju svoju odgovornost za autorska prava i odgovornost prema trećim licima za sve eventualne sporove u vezi sa kršenjem autorskih prava i u potpunosti oslobađaju PRODUCTION3 partnere, kao pravna lica odgovorna za implementaciju Projekta, od svih potraživanja trećih lica koja iz toga proizilaze;
● Daju saglasnost i licenciraju PRODUCTION3 partnere, kao pravna lica odgovorna za implementaciju Projekta, da koriste njihovo ime, tekst, umetničko delo ili dizajn i s pravom priznate reprezentacije njihovog teksta, umetničkog dela ili dizajna u bilo kom mediju u vezi sa Projektom, bilo gde u svetu, u umetničke, promotivne i dokumentarne svrhe, bez novčane naknade.

Povjerljivost
Žiri i lica koje predloži žiri imaju pravo da vide prijavu i svu dokumentaciju koju je podnosilac dostavio, radi ocene.
PRODUCTION3 partneri se obavezuju da će poštovati poverljivost svih dokumenata i podataka koje podnesu podnosioci zahteva, a koji se, po njihovom mišljenju, mogu smatrati poverljivim.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati podnosiocu zahteva. Svi dokumenti će biti uništeni i izbrisani iz digitalnih baza podataka u kojima su arhivirani nakon 31. decembra 2029. godine.

Pravni uslovi
Prihvatanje uslova učešća u ovom pozivu podrazumeva poštovanje ovih Uslova i njihovo rešavanje, kao i sve promene koje mogu da nastanu kao rezultat faktora stranih PRODUCTION3 partnera.
PRODUCTION3 partneri imaju prerogativ da tumače ove uslove i odredbe i reše sve nedoumice koje mogu proizaći iz njihovog izvršenja. PRODUCTION3 partneri takođe zadržavaju pravo da reše sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Uslovima i odredbama.

Kontakt:
Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte na: office@artlink.rs i festival@artlink.rs

Napomena: kompletan materijal se može predati na srpskom jeziku, ali je poželjno na engleskom jeziku jer će vaša prijava biti prevedena pomoću aplikacija

 

 

 

Hvala na pažnji!
Join us on a journey of PRODUCTION3, engaging new audiences in the performing arts!


 

O nama

Dolina umetnosti (Valley of Arts ) | Mađarska [vođa projekta]
Dolina umetnosti je najstariji od najvećih mađarskih festivala svih umetnosti, koji je sada neosporan zaštitni znak na kulturnoj sceni zemlje. Dolina umetnosti je pokrenuta 1989. godine, sa ciljem promocije kulturnih i ekonomskih vrednosti regiona Kapolč, sa fokusom na umetnički kvalitet (od izvođenja do vizuelne umetnosti) i jačanje lokalnih veza u prijateljskoj atmosferi.
Tokom festivala, tri mala sela Kapolcs, Vigántpetend i Taliándörögd pretvaraju se u desetine bina i mesta za izvođenje – u prostorima koji su raznoliki i nekonvencionalni kao što su vrtići, vatrogasne stanice, domovi zajednice, crkve i autobuske stanice – pozivajući stotine umetnika da pruži jedinstvena umetnička iskustva: improvizovane pozorišne predstave, novi cirkus, ples ili koncerte, književnost, izložbe, zanatske radionice, tematske pešačke i biciklističke ture, između ostalog.
Dolina povezuje generacije, različite umetničke oblasti i jezike, grad i selo, stručnjake i početnički pogled, tradiciju i najnovija dešavanja, publiku i umetnike, umetnike i meštane. U Dolini, drugi svet u kome su umetnost i ljudski odnosi u centru se nudi da se iskusi, stvarajući ogromnu privremenu zajednicu od oko dve stotine hiljada posetilaca svake godine.
Festival Vallei of Arts je priznat sa oznakom EFFE od strane Evropske asocijacije festivala.
+ info: https://www.muveszetekvolgie.hu/

ArtLink | Srbija
ArtLink je udruženje nastalo 2004. godine sa ciljem da prepozna i objedini napore mladih i renomiranih umetnika različitih umetničkih izraza, pod pretpostavkom stvaranja i delovanja na osnovu savremene vizije, promovišući nove, originalne i autentične umetničke forme. iz regiona Zapadnog Balkana.
ArtLink edukuje, unapređuje, neguje i promoviše talentovane mlade umetnike iz regiona, nagrađuje najperspektivnije mlade umetnike u Srbiji (od 2005.), ima muzičku produkciju i pokretač je nekoliko ansambala ( ArtLink mladi virtuozi, Camerata Balcanica i West Balkan Sextet). Tokom proteklih 20 godina razvija projekte kulturne saradnje i koprodukcije, dosledno unapređujući standarde, kvalitet i nivo partnerstava u sektoru umetnosti i kulture na nacionalnom, regionalnom i međuregionalnom nivou. Organizator je ArtLink festivala u Beogradu, koji je svoje produkcije predstavlja i u Novom Sadu, Golupcu, Feliks Romulijani i drugim značajnim destinacijama u regionu koji spadaju u evropsku kulturnu baštinu. ArtLink time razvija jedinstven koncept umetničkog festivala – „Festivalski gradovi i umetnici za prirodu“ – koji objedinjuje umetnike, zajednicu, kulturne institucije i lokalne samouprave i kompanije, kako bi se podigla svest o važnosti i vrednosti zaštite prirode kroz kulturu. Programski to su umetnički dijalozi i kreativne radionice inspirisani kulturnim nasleđem i prirodom, kroz performanse, inovativne prezentacije vizuelne umetnosti na otvorenom. U svetu, u kome dominira konstantna borba za opstanak, u kome vlada konkurencija, umetnici i festivali su pozvani da pokažu alternative, nudeći novu platformu kao sredstvo i pokretač za pozitivne promene.
ArtLink je član različitih profesionalnih udruženja i mreža, uključujući Asocijaciju festivala Srbije (SEFA) i Regionalni centar za projekat EFA EFFE (2015-), koji obuhvata više od 70 festivala.
+ info: https://artlink.rs/sr/

Artemrede | Portugal
Artemrede (2005.) je projekat kulturne saradnje koji trenutno okuplja 18 članova, uključujući 17 portugalskih opština, koji promoviše interakciju između gradova različitih razmera. Artemrede se fokusira na specifičnosti teritorija kroz svoju podršku umetničkom stvaralaštvu, kulturnom programiranju u mreži, kvalifikacijama i obuci, osmišljavanju strategija za kulturno posredovanje i razmišljanju o kulturnim politikama.
U središtu njegovih aktivnosti je razvoj umetničkih projekata koji drže lokalne zajednice u svojoj srži, uz podsticanje vršnjačkog učenja kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju. U tom smislu, nedavno su preduzete velike inicijative koje su trenutno u toku, kao što su projekti EU – finansirani iz programa Kreativna Evropa – „Jače periferije: Južna koalicija“ (2020-2024, lider); ’Priručnik o radu i sreći’ (2016-2018, voditelj); ‘PROIZVODNJA³’ (2023-2025, partner); ‘PERFARE’ (2022-2025, partner); „Budi SpectACTive!“ (2018-2022, partner) i „RESHAPE“ (2018-2021, partner).
+ info: https://artemrede.pt/

Istraživački institut HETFA | Mađarska 
HETFA radi na analizi javnih politika, ekonomskim i društvenim istraživanjima, kao i regionalnom i urbanom razvoju, koristeći alate ekonomije, političkih nauka i sociologije.
Osnovan 2009. godine, HETFA se trenutno sastoji od dve sestrinske kompanije, HETFA Kutatointezet Kft i HETFA Elemzo Kft, koje okupljaju oko 40 zaposlenih u kompaniji i 15-20 stalnih eksternih stručnjaka. Zahvaljujući svojoj ogromnoj bazi znanja i širokoj mreži partnerstava, HETFA sprovodi istraživanja i analize u širokom spektru profesionalnih oblasti, npr. socijalna ekonomija, zapošljavanje, mladi, kultura, javna uprava, sektor malih i srednjih preduzeća, obrazovanje, zaštita životne sredine, klimatske promene, IT, transport, turizam, regionalne, urbane i ruralne studije, itd. HETFA sprovodi istraživanja i analize na regionalnim, nacionalnim i evropski nivo. Partner je u nekoliko evropskih istraživačkih projekata i takođe koordinira konzorcijume u evropskim i međunarodnim projektima, sa dobrim iskustvom u evaluaciji politike i proceni uticaja na nacionalnom nivou, kao i u evropskoj dimenziji.
+ info: https://hetfa.eu/

 

 

Odricanje od odgovornosti: Ovaj projekat je sufinansiran od strane programa Evropske unije Kreativna Evropa prema ugovoru o grantu 101131817. Stavovi i mišljenja izražena na ovoj stranici su samo od autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske unije. Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ne mogu biti odgovorne za njih.