Skip to main content

Fond Evropskih festivala za mlade umetnike – EFFEA

Fond Evropskih festivala za mlade umetnike – EFFEA je iniciativa Asocijacije Evropskih Festivala koja nudi mladim umetnicima platformu za razvoj njihovih karijera na internacionalnom nivou, kroz organizaciju festivalskih nastupa.

Rezultati Poziva #3 EFFEA-e su sada objavljeni: 57 projekata je izabrano, uključujući 57 novo-plasiranih umetnika pod okriljem 159 festivala iz 35 zemalja i 18 disciplina. Kroz celu Evropu I šire, umetnici I festivali će raditi na svojim reyidencijalnim programima između 1. juna 2024. i 31. maja 2025. godine.

Šta je EFFEA?
Umetnost festivala je plodno tle za dosezanje i širenje talenata. To su mesta razmene između publike i umetnika, koja obezbeđuju veze i između umetnika međusobno kao i umetnika i drugih profesionalaca. Festivali su alhemija inovacija, i organizatori rizičnih poduhvata, istovremeno čuvajući i razvijajući posredničke platforme za umetnike interdisciplinarno. Fond Evropskih festivala za mlade umetnike – EFFEA, kao inicijativa Asocijacije Evropskih festivala, je system sagrađen da osnaži festival i ponudi mladim umetnicima platformu za njihovo etabliranje na internacionalnoj pozornici.

EFFEA proširuje svoj otvoreni poziv za festivale da deluju i van granica i tako kreiraju mrežu kolega koji zajedno dele iste ciljeve. To je zapravo priznanje da budućnost leži u sinergiji različitih perspektiva i kolektivnih napora. Kroz EFFEA, festivali udruženo podržavaju uspeh mladih umetnika. EFFEA je sledeća stanica u pokretu festivala u Evropi koja prepoznaje samu sebe I svoju posvećenost zajedničkom radu na sveukupnom Evropskom nivou. Ona gradi pripremnu akciju pod imenom EFFE: Evropa za festivale festivali za Evropu.

Glavni Ciljevi:
• Ponuditi mladim umetnicima više mogzućnosti da predstave svoj rad i razviju svoje karijere na internacionalnom nivou
• Da ponudi prilike za saradnju za festivale van granica a na temu mladih, neetabliranih umetnika
• Da publici ponudi nove, iznenađujuće susrete sa mladim umetnicima u njihovim gradovima i mestima porekla kroz platforme festivala

Kome će koristiti ovaj Fond?
Festivali
Kako? Mreža i kolaboracija između Festivala; novi programi i novi umetnici za Festivale; finansijska podrška u svrhu promocije umetnika na Evropskom nivou.

Novi mladi umetnici koje je festival prepoznao
Kako? Istraživanje; mreža (programeri i lokalni umetnici u različitim zemljama); rezidencijalni programi/ radionice/ masterklas; Vidljivost na nivou Evrope; izgradnje kapaciteta; prezentacija na raznim festivalima i u raznim zemljama.

Publika
Kako? Pristup novim talentima, novim umetnicima; pristup novim umetnostima i repertoarima; pristup diverzifikovnim i interdisciplinarnim radovima.